KONKURS

“WAKACJE Z MONOPOLIS”

Lokale usługowe w Łodzi || animacje dla dzieci lodz, animacje dla dzieci łódź, biura lodz, biura łódź, biura w centrum lodz, biura w centrum łódź, biura w lodzi, biura w łodzi, biuro lodz, biuro lódź, biuro w centrum lodz, biuro w centrum łódź, biuro w lodzi, biuro w łodzi, biurowiec lodz, biurowiec łódź, eko biura lodz, eko biura łódź, klub dla dzieci lodz, klub dla dzieci łódź, lokale uslugowe lodz, lokale usługowe łódź, lokale uzytkowe lodz, lokale użytkowe łódź, miejsce spotkan lodz, miejsce spotkań łódź, nowoczesne biura lodz, nowoczesne biura łódź, pokaz mody lodz, pokaz mody łódź, powierzchnie biurowe lodz, powierzchnie biurowe łódź, powierzchnie biurowe w lodzi, powierzchnie biurowe w łodzi, sala konferencyjna lodz, sala konferencyjna łódź, sala wielofunkcyjna lodz, sala wielofunkcyjna łódź, teatr lodz, teatr łódź, warsztaty dla dzieci lodz, warsztaty dla dzieci łódź, weekend z dziecmi lodz, weekend z dziećmi łódź, weekend z rodzina lodz, weekend z rodziną łódź, wernisaz lodz, wernisaż łódź, wynajem biur lodz, wynajem biur łódź, wynajem powierzchni biurowych lodz, wynajem powierzchni biurowych łódź, wynajem powierzchni lodz, wynajem powierzchni łódź, wystawy lodz, wystawy łódź, zielone biura lodz, zielone biura łódź, Ania Rubaj restauracja łódź, Artur Schutter Lim 8 Łódź, clariant Łódź, romantyczna kolacja Łódź, impreza Łódź, gdzie ze znajomymi Łódź, wypad na miasto Łódź, spirit of łódź, gouda koszulki Łódź, scena Monopolis, restauracje Łódź, knajpy Łódź, czas wolny Łódź, chillout Łódź, praca Łódź, rozrywka Łódź, lunch biznesowy Łódź, gastropasaż Łódź, wieczór w Łodzi, pyszne jedzenie Łódź, gdzie zjeść Łódź, atrakcje Łódź, weekend w Łodzi, muzyka na żywo Łódź, centralna oś Łodzi biuro, rewitalizacja, Kamil Maćkowiak Łódź, Kamil Maćkowiak Teatr, nowy Teatr Łódź, nowa miejscówka Łódź, jedzeniownia Łódź
 
 

REGULAMIN KONKURU “WAKACJE Z MONOPOLIS”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu „Wakacje z Monopolis” na Facebook’u (zwanym dalej „Konkursem”) jest firma Virako Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dowborczyków 25, 90-019 w Łodzi (zwana dalej „Organizatorem”).

 2. Fundatorem nagrody jest WYD4 Sp. z o.o.

 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki Konkursu.

 4. Konkurs nie jest utworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

 6. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/MonopolisVirako (zwanej dalej “Fanpage”).

 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują przedstawiciele Organizatora.

  

§2

UCZESTNICY KONKURSU

 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie www.facebook.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

 2. Uczestnik oświadcza, że:

  a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

  b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

  c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

  d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

  e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych
  z uczestnictwem w Konkursie;

  f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.

 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

§3

NAGRODA

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie jednego z gadżetów Monopolis (przedmiot, element stroju itp. z widocznym logotypem, np. koszulka, czapka, etc.), które można było zdobyć w organizowanych przez Monopolis konkursach.

 2. Nagrodą główną (dalej: „Nagroda główna”) w Konkursie są trzy aparaty Instax Mini Liplay. Każdy z 3 zwycięzców otrzymuje 1 aparat.

 3. Szczegółowe informacje o Nagrodach głównych będą zawarte w treści ogłoszenia o Konkursie, opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Monopolis - www.facebook.com/MonopolisVirako.

 4. Laureatom Nagrody głównej nie przysługuje prawo wymiany żadnej z wymienionych nagród na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju.

 5. Laureaci nagród mogą się ich zrzec, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§4

MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „Post konkursowy”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/MonopolisVirako.

 2. Konkursu trwa od 26.06.2019r. do 09.09.2019r.

 

                                                                          § 5

                                           ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: wykonanie kreatywnego zdjęcia z wakacji z widocznym, wybranym gadżetem Monopolis oraz dodaniu go na swoim profilu na facebook’u,  oznaczeniu fanpage’u Monopolis (@MonopolisVirako) i dodaniu hasztagów „#MONOPOLIS #WAKACJEZMONOPOLIS #SPIRITOMANIA”.

 2. Spośród wszystkich udostępnionych zdjęć komisja konkursowa wybierze trzy zdjęcia, których autorzy otrzymają nagrody główne.

 3. W skład komisji konkursowej wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.

 4. Publiczna informacja o wygranych zostanie umieszczona w oddzielnym poście w dniu 09.09.2019r., o godz. 12:00 na Fanpage’u Organizatora www.facebook.com/MonopolisVirako. Organizator ma prawo wykorzystać w nim także zdjęcia osób nagrodzonych.

 5. Warunkiem odebrania nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u: www.facebook.com/MonopolisVirako wiadomości prywatnej
  z następującymi danymi:

  a) imię i nazwisko

  b) hasło – konkurs „Wakacje z Monopolis”.

 6. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu, w odpowiedzi na ich wiadomość.

 7. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 5 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

 8. Nagrody będą do odbioru w recepcji biurowca Forum76. Business Centre (al. Piłsudskiego 76) w godzinach 10:00 – 18:00, od 16 września 2019r. do 30 września 2019r.

 9. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

 

§6

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
  z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, Regulaminem lub regulaminem Facebooka,
  w szczególności Uczestników, którzy:

  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno
  w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
  z zasadami Facebooka.

  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

  d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

  

§7

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

 2. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu i jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu. Ponadto w celu uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

 4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

 5. Uczestnicy mają prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Z chwilą usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi na sposób przetwarzania danych osobowych przez Organizatora do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres https://www.uodo.gov.pl

§8

PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

  b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 2. Zgłoszone do Konkursu zdjęcia muszą być autorstwa Uczestnika, któremu musi przysługiwać całość praw autorskich do zdjęcia.

 3. Poprzez przesłanie zdjęcia konkursowego Uczestnik udziela nieodpłatnie Organizatorowi niewyłącznej licencji do korzystania ze zdjęcia, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na następujących polach eksploatacji:

  a) utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia, wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy zdjęcia, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  b) rozpowszechniania zdjęcia przez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

  c) wprowadzania do pamięci komputerów, do sieci multimedialnych, w tym w szczególności Internetu,

  d) wykorzystywania fragmentów zdjęcia lub całości zdjęcia na cele działalności gospodarczej Organizatora, w tym w szczególności do celów promocyjnych i reklamy, w tym na stronach internetowych i portalach społecznościowych.

 4. W zakresie udzielonej mu licencji Organizator jest uprawniony do udzielania dalszych niewyłącznych sublicencji do korzystania ze zdjęcia.

 

§9

REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku – Wakacje z Monopolis”.

 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.06.2019 i obowiązuje do dnia 09.09.2019

 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Organizatora: www.facebook.com/MonopolisVirako.

 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnym fanpage’u Organizatora: www.facebook.com/MonopolisVirako.